قوانین و مقررات

ثبت نام سایت و یا خرید از آن به منزله مطالعه و قبول شرایط خرید و عضویت و قوانین و مقررات مربوطه است.

بند ۱

فرایند ثبت نام در سایت توسط کاربر به این شرح است:

قسمت اول: بازدید از کالاها و خدمات ارائه شده در سایت

قسمت دوم: پرداخت مبلغ معین( یا اعمال کوپن تخفیف) به‌صورت آنلاین توسط خریدار

قسمت سوم: ارسال رسید کالا و خدمات خریداری شده در قالب ایمیل و یا به‌صورت پیامک به آدرس پست الکترونیک و یا شماره تلفن همراه

قرارداد كارآموزي

تبصره 1 :ميزان زمان اجراي دوره براي كلاس هاي عمومي٬زمان مندرج در استانداردمهارتي مربوط٬خصوصي حداقل 50% و نيمه خصوصي حداقل 75% زمان كل استاندارد آموزشي مربوط و ميزان زمان و محتواي اجراي دوره براي آموزش خاص برحسب درخواست كتبي كارآموز خواهد بود.

تبصره 2 :تعداد كارآموزان در كلاس هاي خصوصي حداكثر 3 نفر و در كلاس‌هاي نيمه خصوصي حداكثر 5 نفر و آموزش خاص بنا به درخواست متقاضي مي باشد.

* ماده 3- مبلغ قرارداد (هزينه كارآموزي) :  شهريه مصوب سازمان را كلاً بعنوان شهريه (هزينه كارآموزي) در مقابل دريافت رسيد چاپي و شماره دار( كه به مهر و امضاي آموزشگاه ممهور باشد )حداكثر تا يك ماه قبل از پايان مدت قرارداد ( خاتمه كارآموزي ) به آموزشگاه پرداخت نمايد.

* ماده 4-كليه كلاس هاي خصوصي، نيمه خصوصي و آموزش هاي خاص در محل آموزشگاه برگزار مي گردد.

* ماده 5-از تاريخ تنظيم اين قرارداد به بعد در صورتي كه كارآموز به هر دليل يا علت از تحصيل در آموزشگاه و شركت در كلاس هاي آن منصرف و توانايي و امكان شركت در كلاس ها را قبل يا بعد از شروع دوره نداشته باشد، هيچ وجهي از شهريه دريافتي توسط آموزشگاه به كارآموز مسترد نخواهد شد و آموزشگاه به موجب اين قرارداد اختيار خواهد داشت كه به هرگونه درخواست استرداد شهريه٬ترتيب اثر ندهند.

* ماده 6- تعهدات كارآموز :

الف) درصورتي كه كارآموز عمداً يا در اثر سهل انگاري و يا به علت عدم توجه به دستورات مربي و مقررات كارگاهي و غيره خساراتي به سخت افزارها، تجهيزات، لوازم اندازه گيري، تابلوهاي آموزش، ابزار، ساختمان و ساير وسايل با اموال آموزشگاه وارد كند موظف است خسارات را ( مطابق تشخيص و برآورد آموزشگاه ) ظرف حداكثر يك هفته جبران نمايد .

ب) كارآموز موظف است از بحث يا عنوان كردن هرگونه مباحث غير فني و يا مطالبي كه با برنامه درسي ، اهداف و شئونات آموزشگاه مغايرت داشته باشد جداً خودداري نمايد .

ج) كارآموز موظف است كليه ضوابط اجتماعي ، اخلاق و شئون اسلامي را در محيط آموزشگاه دقيقاً رعايت نمايد .

د) ايام يا جلسات غيبت موجه يا غير ضرور كارآموز (كه در برگه هاي آمار حضور و غياب كلاس مربوطه منعكس و درج مي‌گردد) جزء زمان آموزش اجرا شده از موضوع اين قرارداد منظور مي شود و آموزشگاه تعهدي مبني بر جبران آنها نخواهد داشت . درصورتي كه ميزان غيبت از 3 جلسه متوالي و يا متجاوز از 15/1 كل تعداد جلسات دوره ( بطور متناوب ) گردد آموزشگاه مختار است كه از حضور كارآموز جلوگيري نموده و اين قرارداد را ( بدون التزام به استرداد هيچ مبلغي ) ملغي نمايد .

د) كارآموز مي بايد رأس ساعت شروع به محوطه آموزشگاه وارد و بلافاصله پس از پايان جلسات درسي روزانه ،محوطه آموزش را ترك نموده و از هرگونه رفتار سوء و يا هرگونه بي انضباطي و اختلال در كلاس ها يا كارگاه هاخودداري نمايد .

ه) كارآموز بايستي هرگونه نظرات ، پيشنهادات و انتقادات اصولي خود را بطور فردي و در خارج از كلاس ياكارگاه هاي آموزشي مدير آموزشگاه مطرح نمايد و از القا خواسته خود به كارآموزان ديگر جداً پرهيز نمايد.

و) كارآموز موظف است تكاليف درسي كه از طرف مربيان آموزشگاه به او داده مي شود را انجام داده و مطالب آموزشي تدريس شده را مطالعه و فراگيري نمايد و از طرح سئوالات بي محتوي و متوقف كننده برنامه اصلي كلاس پرهيز نمايد.

ز) ساير مقررات پذيرش و ثبت نام ، شرايط و نحوه اجراي برنامه آموزشي ، مقررات كار در كارگاه و آزمون جداًاز مطالب مندرج در قرارداد به اطلاع و تائيد كارآموز رسيده يا مي رسد، و جزو لاينفك تعهدات مشمول اين قرارداد محسوبو بر ذمه كارآموز است .

ح) درصورتي كه كارآموز به تشخيص آموزشگاه به هر يك از تعهدات فوق عمل ننمايد، آموزشگاه مي تواند بدون استرداد شهريه پرداخت شده توسط كارآموز، از ادامه تحصيل و حضور وي در آموزشگاه ممانعت كرده و اين قرارداد را فسخ نمايد و هر كارآموز موجب تضييع وقت آموزشگاه و يا وارد شدن خساراتي بيش از مبلغ اين قرارداد (يا باقيمانده آن) شود موظف به جبران آن است.

* ماده 7- تعهدات آموزشگاه:

الف) آموزشگاه موظف است كارآموزان متقاضي برگزاري كلاس هاي عمومي٬خصوصي، نيمه خصوصي و آموزش خاص را پيش از ثبت نام بطور كامل از شرايط آموزش- شهريه و… (اين شرايط مي بايد كتبا يا به صورت دفترچه راهنماي ثبت نام آموزشگاه ها بطور واضح و شفاف درج گردد و در معرض ديد كارآموز قرار گرفته و يا به وي ارائه شود) مطلع نمايد و درخواست ثبت نام در كلاس هاي خصوصي، نيمه‌خصوصي و آموزش خاص را كتباً از كارآموز متقاضي اخذ نمايد.

ب) آموزشگاه موظف است کد استاندارد و ساعت كل آموزش( تئوري و عملي) را بر اساس استاندارد و مطابق تبصره 1 اين قرارداد( در كلاس هاي عمومي براساس ساعت استاندارد٬خصوصي حداقل 50% زمان تئوري و 50% زمان عملي با پوشش كليه سرفصل هاي آموزشي و در كلاس‌هاي نيمه خصوص حداقل 75% زمان تئوري و 75% زمان عملي با پوشش كليه سرفصل هاي آموزشي ذكر شده در استانداردو آموزش خاص برحسب درخواست كتبي كارآموز) را به اطلاع كارآموز برساند و در قرار داد نيز ذكر نمايد.

ج) آموزشگاه موظف به معرفي و ثبت آمار كارآموزان كلاس هاي عمومي، خصوصي، نيمه خصوصي و آموزش هاي خاص حسب ضوابط مربوط و از طريق پرتال سازمان مي باشد.

د) آموزشگاه موظف به معرفي كليه متقاضيان كلاس هاي عمومي، خصوصي و نيمه خصوصي جهت شركت درآزمون هاي مربوط بر حسب جدول زمانبندي اعلام شده توسط سازمان مي باشدو همچنين موظف است براي كارآموزان دوره هاي آموزش خاص،گواهي حضور در دوره آموزشي مطابق با فرمت تعيين شده توسط اداره كل ارزشيابي مهارت و تاييد مركز معين دولتي مربوط صادر نمايد.

ه) آموزشگاه تاپايان مدت اين قرارداد موظف به اجراي موضوع قرارداد ( آموزش ) مي باشد .

و) درصورتي كه موضوع اين قرارداد جزو استانداردهاي سازمان آموزش فني و حرفه اي بوده و كارآموز واجد شرايط در آزمون نهايي اخذ گواهينامه رسمي باشد، آموزشگاه موظف است درصورت تقبل هزينه هاي قانوني متعلقه توسط كارآموز،جهت شركت در آزمون كارآموز را به سازمان( اداره كل)معرفي نمايد .

سایت اصلی مجموعه هیواشبکه : Hivanetwork.com

سایت مدیریت طراحی سایت و بهینه سازی و سئو : Hivawebdesign.com

سایت فروشگاهی نمونه سوالات بین المللی و تخصصی شبکه : Hivanetwork.ir

سایت آموزشگاه مجازی هیواشبکه : Hivalearning.ir

آدرس ما : گیلان – رشت – بیستون – سه راه معلم – جنب بانک پاسارگاد – بن بست زارع – ساختمان پویا – طبقه دوم

شماره تماس ما : 01333260041- 01333241269

شبکه های اجتماعی ما = @Hivashabake